NCGC - Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie

Algemene Voorwaarden NCGC

© Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie

Jan Carel van Dorp te Amsterdam en Susana Rusch te Bilthoven hierna: ‘opleider(s)', opereren ieder voor eigen rekening onder de handelsnaam Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie (hierna "NCGC")  – en / of onder de handelsnaam CommunicatieZin – en zijn actief als aanbieders van opleidingen en coaching op het gebied van communicatie, onder meer aangeboden onder de naam 'Geweldige Communicatie', 'Geweldloze Communicatie' of een variatie daarop. Tevens wordt aangeboden: coaching op basis van Geweldloze Communicatie, focussen en de solution focused methodology of Essential Coaching.

Artikel 1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NCGC en (de) deelnemer(s) of opdrachtgever(s) -hierna gezamenlijk als 'deelnemer' aangeduid- aan opleidingen en vormen van training en onderwijs.

Artikel 2
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk door een van de opleiders van NCGC zijn bevestigd.

Artikel 3
De overeenkomst komt tot stand als:
• de deelnemer een inschrijvingsformulier/offerte van NCGC voor akkoord bevestigt;
• een NCGC opleider een e-mail-aanmelding voor een opleiding of training, schriftelijk, per e-mail, mondeling of telefonisch bevestigt;
• een NCGC opleider een afspraak voor individuele opleiding, coaching of training (hierna ook genoemd: ‘opleiding’) schriftelijk, per e-mail, mindeling of telefonisch bevestigt.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes
Artikel 4, lid 1 – Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding staat.
Artikel 4, lid 2 – Offertes, gemaakt door NCGC opleider(s), zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opleider / NCGC is slechts aan de offerte gebonden indien de wederpartij de offerte binnen 30 dagen schriftelijk of per e-mail bevestigt, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4, lid 3 – De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5 – Annuleringsvoorwaarden
A.
Artikel 5 A – Voor alle opleidingen anders dan de Jaargroep "Voluit Leven" gelden de in Artikle 5 A leden 1 t/m 5 genoemde annuleringsvoorwaarden.
Artikel 5 A, lid 1 – De deelnemer heeft het recht om deelname aan of opdracht voor een opleiding te annuleren per aangetekende brief of via e-mail, mits die annulering vervolgens door of namens de NCGC opleider wordt bevestigd.
Artikel 5 A, lid 2 – De deelnemer kan een inschrijving voor deelname aan een open opleiding tot meer dan 30 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst annuleren tegen annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 15% van het totale opleidingsbedrag.
Artikel 5 A, lid 3 – Bij annulering tussen 30 en 15 dagen voor aanvang van een opleiding, wordt 50% van het totale opleidingsbedrag in rekening gebracht.
Artikel 5 A, lid 4 – Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvang van de opleiding (of: indien deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname beëindigt of om een andere redenen niet aan de opleiding deelneemt) is het volledige opleidingsbedrag -ook eventueel openstaande termijnen van een gespreide betaling- verschuldigd. De deelnemer kan geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van de verschuldigde of betaalde opleidingskosten.
Artikel 5 A, lid 5 – De deelnemer kan zich -zonder extra kosten- na persoonlijk overleg met & na instemming van de opleider van NCGC, door een ander laten vervangen, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet.
B.
Artikel 5  B
– Voor de Jaargroep "Voluit Leven" gelden de in Artikle 5 B leden 1 t/m 5 genoemde annuleringsvoorwaarden.
Artikel 5 B, lid 1 – De deelnemer heeft het recht om deelname aan of opdracht voor een opleiding te annuleren per aangetekende brief of via e-mail, mits die annulering vervolgens door of namens de opleider wordt bevestigd.
Artikel 5 B, lid 2 – De deelnemer kan een inschrijving voor deelname aan een open opleiding of training tot meer dan 45 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst annuleren tegen annuleringskosten. De annuleringskosten bedragen 15% van het totale opleidingsbedrag.
Artikel 5 B, lid 3 – Bij annulering tussen 45 en 30 dagen voor aanvang van een opleiding of training, wordt 50% van het totale opleidingsbedrag in rekening gebracht.
Artikel 5 B, lid 4 – Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de opleiding (of: indien de deelnemer na aanvang van de opleiding de deelname beëindigt of indien die om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt) is het volledige opleidingsbedrag -ook eventueel openstaande termijnen van een gespreide betaling- verschuldigd. De deelnemer kan geen aanspraak maken op restitutie van enig deel van de verschuldigde of betaalde opleidingskosten.
Artikel 5 B, lid 5 – De deelnemer kan zich -zonder extra kosten- na persoonlijk overleg met & na instemming van de opleider, door een ander laten vervangen, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding of training voldoet.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 6, lid 1 – Niettegenstaande het gestelde in artikel 5, heeft de deelnemer die een overeenkomst via de website van NCGC aangaat, het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van het tot stand komen van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u NCGC via een ondubbelzinnige verklaring  per email (info@ncgc.nl) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Artikel 6, lid 2 – Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Verhindering deelnemer
Indien Deelnemer is verhinderd door aangetoonde buitengewone omstandigheden (overmacht) kan overlegd worden wanneer binnen 8 maanden aan dezelfde of een vergelijkbare opleiding kan worden deelgenomen tegen gezamenlijk overeen te komen voorwaarden.

Artikel 8 – Annulering- en deelname door NCGC
NCGC of haar operandi hebben het recht om – al dan niet met opgave van redenen – de opleiding, training of bijeenkomst te annuleren of deelname van een deelnemer voor aanvang van de training te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deelnemer betaalde bedrag, met uitsluiting van elke andere compensatie.

Artikel 9 – Annuleringsregeling individuele coachin– of opleidings afspraken
Gemaakte individuele coaching- of opleidingsafspraken kunnen tot 36 uur van tevoren worden geannuleerd. Bij annulering binnen 36 uur voorafgaande aan de individuele afspraak is 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 10 – Betaling
Kosten voor de opleiding, training of bijeenkomst worden in rekening gebracht d.m.v. een e-mail. De deelnemer kan om een factuur vragen. Deelnamekosten zijn onmiddellijk verschuldigd en dienen te zijn voldaan niet later dan 30 dagen voorafgaande aan de eerste bijeenkomst, of -als die dag is verstreken- binnen 14 dagen na ontvangst van de e-mail (of van een opgevraagde factuur) en in ieder geval voor aanvang van de opleiding. Gespreide betaling is alleen mogelijk indien de aankondiging voor de opleiding daarvoor een regeling biedt. Deelnemers blijven ook individueel aansprakelijk voor betaling van de kosten van deelname, ook indien deze aan een derde zijn gefactureerd.

Artikel 11 – incassokosten
De deelnemer of opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht om de opleider / NCGC (in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten te vergoeden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 12, lid 1 – De opleider spant zich in om de opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
Artikel 12, lid 2 – De NCGC opleider(s) sluiten elke aansprakelijkheid uit voor hetgeen de deelnemer ervaart tijdens en na de opleiding, alsook voor hetgeen de deelnemer met de opgedane kennis doet.
Artikel 12, lid 3 – De deelnemer aanvaardt dat hij of zij zelfstandig verantwoordelijk is voor de resultaten (van welke aard dan ook), voortvloeiende uit het deelnemen aan de opleiding en zal de opleiders of NCGC niet aansprakelijk stellen voor deze resultaten. Uitgezonderd gevallen van eigen opzet of grove schuld van de opleider, is de opleider niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij voor de gevolgen een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
Artikel 12, lid 4 – Opleiders en NCGC sluiten elke aansprakelijk uit voor gevolgschade en zijn niet gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit de aanspraak van derden jegens de deelnemer of andere schade.
Artikel 12, lid 5 – Alle eventuele aansprakelijkheid van opleiders of NCGC is steeds beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende opleiding bij de deelnemer in rekening is gebracht. Dit is ook het geval indien de opleiding door opleider(s) of NCGC wordt geannuleerd.

Artikel 13 – Vertrouwelijkheid 
NCGC behandelt persoonlijke-, ondernemings- en bedrijfsgegevens (naam, telefoonnummers, e-mail adres, fysiek adres) vertrouwelijk: deze gegevens worden nimmer zonder toestemming van de betrokkene(n) aan derden beschikbaar gesteld. Hetzelfde geldt voor informatie over bedrijfsprocessen, bedrijfssituaties of persoonlijke omstandigheden van deelnemers, die tijdens trainingen gedeeld worden.

Artikel 14 - Copyright en eigendom materialen
Artikel 14, lid 1 – NCGC trainers zijn gecertificeerd door The Center for Nonviolent Communication (CNVC) en hebben op basis van hun trainersovereenkomst met CNVC het recht om het logo en trainingsmaterialen waarvan het copyright berust bij CNVC, te gebruiken, telkenmale onder de verwijzing dat deze gebaseerd zijn op het door Marshall Rosenberg ontwikkelde gedachtegoed NVC / GC.
Artikel 14, lid 2 – Materialen door NCGC of een trainer van NCGC ontwikkeld en in welke vorm dan ook voor gebruik aan deelnemer ter beschikking gesteld blijven eigendom van NCGC en mogen door de deelnemer gebruikt worden en eventueel verspreid, in welke vorm dan ook, onder de uitdrukkelijke voorwaarde van schriftelijke vermelding dat deze materialen eigendom zijn van en ontwikkeld door NCGC.

Artikel 15 – Toepasselijk recht
Op onderhavige overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met deze overeenkomst, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Nb. Zie ook het Privacyreglement
 

© Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie – december 2013 / april 2018
Klachtenreglement NCGC

© Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie

Doel en verantwoordelijkheid
1. Het Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie (“NCGC”) biedt opleidingen voor het ontwikkelen en aanleren van communicatietechnieken, gebaseerd op het door Marshall Rosenberg ontwikkelde gedachtegoed Geweldloze Communicatie / Nonviolent Communication.

De trainers van NCGC zijn door het in Albuquerque – NM – USA gevestigde Center for Nonviolent Communication (CNVC) als NVC / GC trainers gecertificeerd.

Tijdens de opleidingen worden de volgende onderdelen behandeld:

Verantwoordelijkheid nemen voor wat er bij je leeft, door je eigen gevoelens en de daaraan ten grondslag liggende behoeften te identificeren en door helder en concreet verzoeken te verwoorden, zodat de ander vrij van oordelen hoort waar het om gaat.
Met nieuwsgierigheid luisteren naar de wezenlijke betekenis van de boodschap van anderen.

Resultaat
2. Het uiteindelijke resultaat is afhankelijk van uw eigen inzet, participatie, oefenen en inspanning.

Klachten
3. Wij stellen het op prijs als u uw eventuele klachten direct aan ons meldt. Wij nemen deze zeer serieus en zullen met u naar oplossingen zoeken.
4. Ook als uw rekening betaald wordt door een andere opdrachtgever, onze indirecte klant, willen wij graag dat u uw eventuele ontevredenheid en klachten met ons deelt.
5. Aan het eind van een opleiding vragen wij u middels een evaluatieformulier naar uw mening over de cursus.

Schriftelijk klachten
6. Indien u een schriftelijke klacht indient ontvangt u binnen twee weken bericht van de ontvangst van de klacht. Hierin laten wij u weten:

- Hoe wij de klacht verder in behandeling nemen
- Op welke termijn wij dit hopen te hebben afgerond.

7. Wij streven ernaar uw klacht binnen zes weken tot tevredenheid af te handelen. Wij zullen u schriftelijk vragen of uw klacht naar uw tevredenheid is afgehandeld. Uiteraard bent u zelf vrij om met uw klachten naar buiten te treden; wij streven ernaar dat daar geen aanleiding toe zal zijn.
8. Als wij besluiten uw klacht niet in behandeling te nemen ontvangt u daarvan binnen een week bericht, met motivatie waarom wij uw klacht niet in behandeling nemen.
9. Aan de hand van de ernst van de klacht, de aanwijsbare oorzaak en de verantwoordelijkheid doen wij u een aanbod. Dit kan zijn dat onzerzijds geen verdere acties worden ondernomen, of dat een correctie, genoegdoening en/of een vervangende dienst aangeboden wordt.
10. NCGC streeft ernaar u hierover uiterlijk 2 weken na ontvangstbevestiging te berichten. Deze termijn kan, indien daar aantoonbare redenen voor zijn, worden verlengd. Daarover wordt u dan schriftelijk of per e-mail geïnformeerd.
11. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw instemming wordt de klacht aan derden gemeld.
12. Schriftelijk ingediende klachten worden vijf jaar bewaard, vervolgens vernietigd.

Mediation
13. Wanneer u met uw klacht niet tot overeenstemming komt met NCGC kan deze klacht uitsluitend doorgegeven worden aan Mevrouw M Doodeman. Mevrouw M Doodeman is gecertificeerd trainer GC. Website: www.communicerenvanuitjehart.nl
14. Het oordeel van mediator is bindend, dat wil zeggen dat NCGC verplicht is het advies op te volgen.
15. Bij de mediator ingediende klachten worden vijf jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Nederlands Centrum voor Geweldige Communicatie
Juli 2014